Szanowni Państwo,

Ze względu na dbałość o dane osobowe naszych klientów pragniemy Państwa zapoznać z nowymi zasadami, wynikającymi z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które znajduje zastosowanie od dnia 25 maja tego roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane „RODO”).

Na podstawie art. 13 RODO przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez Profix Sp. z o.o.


  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Profix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: odo@profix.com.pl
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy w tym działań marketingowych, realizowania obowiązku prawnego oraz w celu dochodzenia, obrony i ustalenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO).
  3. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania - czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę. W przypadku gdy dane są niezbędne do wykonania umowy - przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora - do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu bądź do czasu złożenia przez Pana/Panią sprzeciwu. Oczywiście dane przestaną być przetwarzane w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, żądania przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody(zgód), może Pan/Pani cofnąć zgodę(zgody) w dowolnym momencie, poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody(zgód) na adres mailowy: rezygnacja@profix.com.pl
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw może Pan/Pani wnieść wysyłając oświadczenie na adres mailowy: odo@profix.com.pl

e-mail

kontakt

Kontakt

Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX

Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów tel. +48 22 78-59-600 tel. +48 22 78-59-610 e-mail: profixtools@profix.com.pl

PROFIX LOGO © Profix2020